Απρίλιος 24 2018 0Comment

Υπογραφή Σύμβασης έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ – ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πρωτοφανή θεομηνία της 15ης Νοεμβρίου 2017  σε κεντρικές δημοτικές οδούς και κυρίως στην οδό Β. Κοροπούλη και στην στρ. Ν. Ρόκκα. Οι εργασίες αφορούν τις εργασίες που απαιτούνται για την ευστάθεια των υφιστάμενων και υπό κατασκευή πεζοδρομίων λόγω εκτεταμένων υποσκαφών που δημιουργήθηκαν από την πλημμύρα.

οι εργασίες που περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι :

 • Καθαιρέσεις υπαρχόντων πεζοδρομίων- κρασπεδορείθρων κτλ
 • Επανεπίχωση με θραυστά υλικά υπόβασης και βάσης ώστε να δημιουργηθεί σταθερό υπόβαθρο για την κατασκευή των πεζοδρομίων και συγκεκριμένα στρώση υπόβασης 0.10m και στρώση βάσης 0.10m σύμφωνα με την τυπική διατομή της μελέτης
 • Σκυροδέτηση με οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 0,10m. ώστε να τοποθετηθούν πάνω σε αυτό οι νέες πλάκες πεζοδρομίου καθώς και οι πλάκες όδευσης ΑΜΕΑ που αυτήν την στιγμή είναι κατεστραμμένες.
 • Δαπεδοστρώσεις – κρασπεδόρειθρα
 • Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης προς ενημέρωση της κυκλοφορίας, κάθετη και οριζόντια.
 • Εκσκαφή – φρεζάρισμα υπάρχοντος ασφαλτικού
 • Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης
 • Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
 • Επισκευή φθορών οδοστρώματος
 • Εργασίες φύτευσης και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων)
 • Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού

Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής με αρχικό προϋπολογισμό 980.280,00 €

koropoulis

Write a Reply or Comment