Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Οι εταιρίες μας διαθέτουν πλήθος μηχανολογικού εξοπλισμού για τόσο για την ποιοτική παραγωγή αδρανών υλικών όσο και για την πλήρη αποπεράτωση πάσης φύσεως τεχνικά έργα.

Όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός συντηρείται σε ειδικά συνεργεία που διαθέτουν όλα τα μέσα για την σωστή, ασφαλή και υγιεινή εργασία.

Υδραυλικοί Εκσκαφείς

koropoulisgroup

Λαστιχοφόροι Φορτωτές

koropoulisgroup

Μεταφορικά Μηχανήματα

koropoulisgroup

Ισοπεδωτές Γαιων

koropoulisgroup

Συμπυκνωτές Γαίων

koropoulisgroup

Θραύση - Κοσκίνιση - Αποκάλυψη επιφάνειας

koropoulisgroup

Ασφαλτικά Μηχανήματα

koropoulisgroup

Μηχανήματα Σκυροδέρματος Μπετού

koropoulisgroup