Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Οι εταιρίες μας διαθέτουν πλήθος μηχανολογικού εξοπλισμού για τόσο για την ποιοτική παραγωγή αδρανών υλικών όσο και για την πλήρη αποπεράτωση πάσης φύσεως τεχνικά έργα.

Όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός συντηρείται σε ειδικά συνεργεία που διαθέτουν όλα τα μέσα για την σωστή, ασφαλή και υγιεινή εργασία.

Υδραυλικοί Εκσκαφείς

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΕΚΣΑΦΕΙΣ

Λαστιχοφόροι Φορτωτές

ΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΟΙ ΦΟΡΤΩΤΕΣ

Μεταφορικά Μηχανήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Ισοπεδωτές Γαιων

ΙΣΟΠΕΔΩΤΕΣ ΓΑΙΩΝ

Συμπυκνωτές Γαίων

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΕΣ ΓΑΙΩΝ

Θραύση - Κοσκίνιση - Αποκάλυψη επιφάνειας

ΘΡΑΥΣΗ ΚΟΣΚΙΝΙΣΗ

Ασφαλτικά Μηχανήματα

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Μηχανήματα Σκυροδέρματος Μπετού

ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ ΜΠΕΤΟΥ