Αδρανή υλικά σκυροδέματος & ασφαλτομίγματος

Παράγεται από μηχανική κατεργασία κατόπιν θραύσης του ασβεστολιθικού πετρώματος και κοσκίνισης με ηλεκτρικά κόσκινα. Η διαβάθμιση της είναι από  0 έως 4 mm και διαθέτει την απαραίτητη σήμανση CE

Χρησιμοποιείται ευρέως

 • Για την παρασκευή σκυροδέματος σύμφωνα με το ΕΝ 12620
 • Για την παρασκευή ασφαλτοσκυροδέματος σύμφωνα με το ΕΝ 13043
 • Για την παρασκευή διαφόρων κονιαμάτων σύμφωνα με το ΕΝ 13139

.

Παράγεται από μηχανική κατεργασία κατόπιν θραύσης του ασβεστολιθικού πετρώματος και κοσκίνισης με ηλεκτρικά κόσκινα. Η διαβάθμιση του είναι από  8 έως 16 mm και διαθέτει την απαραίτητη σήμανση CE

Χρησιμοποιείται ευρέως

 • Για την παρασκευή σκυροδέματος σύμφωνα με το ΕΝ 12620
 • Για την παρασκευή ασφαλτοσκυροδέματος σύμφωνα με το ΕΝ 13043

Παράγεται από μηχανική κατεργασία κατόπιν θραύσης του ασβεστολιθικού πετρώματος και κοσκίνισης με ηλεκτρικά κόσκινα. Η διαβάθμιση του είναι από  16 έως 32 mm και διαθέτει την απαραίτητη σήμανση CE

Χρησιμοποιείται ευρέως

 • Για την παρασκευή σκυροδέματος σύμφωνα με το ΕΝ 12620

Παράγεται από μηχανική κατεργασία κατόπιν θραύσης του ασβεστολιθικού πετρώματος και κοσκίνισης με ηλεκτρικά κόσκινα. Η διαβάθμιση του είναι από  4 έως 8 mm και διαθέτει την απαραίτητη σήμανση CE

Χρησιμοποιείται ευρέως

 • Για την παρασκευή τσιμεντοπροιόντων σύμφωνα με το ΕΝ 12620
 • Για την παρασκευή ασφαλτοσκυροδέματος σύμφωνα με το ΕΝ 13043

Στο εργαστήριο του λατομείου γίνονται οι απαιτούμενοι έλεγχοι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του CE εβδομαδιαίως για όλα τα υλικά παραγωγής:

 • Κοκκομετρική ανάλυση (EN 933-1) – Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών. Προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας. Μέθοδος με κόσκινα.
 • Έλεγχος ισοδυνάμου άμμου (EN 933-8) – Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών. Αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης). Δοκιμή ισοδύναμου άμμου.
 • Κυανό του μεθυλενίου (EN 933-9) – Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών. Ποιοτική αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος. Δοκιμή μπλέ του μεθυλενίου.

Επιπρόσθετα γίνονται σε ετήσια βάση οι παρακάτω δοκιμές σε εξωτερικό διαπιστευμένο εργαστήριο.

 • Πυκνότητα παιπάλης με πυκνόμετρο (ΕΝ 1097-7)
 • Πυκνότητα και κενά χαλαρών αδρανών (ΕΝ 1097-3)
 • Πυκνότητα και υγρασία απορρόφησης αδρανών (ΕΝ 1097-6)
 • Συντελεστής ροής λεπτόκοκκων αδρανών (ΕΝ 933-6)
 • Δοκιμή θειικού μαγνησίου (ΕΝ 1367-2)
 • Περιεκτικότητα σε ελαφροβαρείς προσμείξεις (ΕΝ 1744-1)
 • Χημικές ιδιότητες αδρανών:Περιεκτικότητα σε χουμικά συστατικά (ΕΝ 1744-1)
 • Χημικές ιδιότητες αδρανών:Προσδιορισμόςφουλβικού οξέος (ΕΝ 1744-1)
 • Χημική ανάλυση: Ολικά θειικά,Ευδιάλυτα θειικά σε οξέα, Ευδιάλυτα χλωριόντα (ΕΝ 1744-1)