Αδρανή υλικά οδοποιϊας

Παράγεται από μηχανική κατεργασία κατόπιν θραύσης του ασβεστολιθικού πετρώματος και κοσκίνισης με ηλεκτρικά κόσκινα. Η διαβάθμιση τουείναι από  30 έως 70 mm και διαθέτει την απαραίτητη σήμανση CE

            Χρησιμοποιείται ευρέως

  • Ως υπόβαση σε δρόμους ή τεχνικά έργα με κύριο ρόλο την αποστράγγιση υδάτων σύμφωνα με το ΕΝ 13242

Παράγεται από μηχανική κατεργασία κατόπιν θραύσης του ασβεστολιθικού πετρώματος και δημιουργείται από ανάμειξη άμμου, χαλικιού και ψηφίδας. Η διαβάθμιση του είναι από  0 έως 32 mm και διαθέτει την απαραίτητη σήμανση CE

Πρόκειται για το κατεξοχήν υλικό οδοποιίας γιατί  αποτελεί την υπόβαση σε όλα τα έργα οδοποιίας πριν την διάστρωση της ασφάλτου. Πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13242

Παράγεται από μηχανική κατεργασία κατόπιν θραύσης του ασβεστολιθικού πετρώματος και κοσκίνισης με ηλεκτρικά κόσκινα. Η διαβάθμιση της είναι από  0 έως 5 mm και διαθέτει την απαραίτητη σήμανση CE

Χρησιμοποιείται για:

  • Επίχωση χανδάκων ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού κ.α. για καλύτερη προστασία των υπόγειων δικτύων Ο.Κ.Ω.

Παράγεται από μηχανική κατεργασία κατόπιν θραύσης του ασβεστολιθικού πετρώματος. Η διαβάθμιση του είναι από  0 έως 70 mm και διαθέτει την απαραίτητη σήμανση CE.

Χρησιμοποιείται για:

  • Χρησιμοποιείται ως υλικό υπόβασης, για την εξομάλυνση ορυγμάτων οδοποιίας και αποτελεί την στρώση εξυγίανσης δρόμων και τεχνικών έργων.Πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13242